2017 © Novagreen A.E. - Φυτώριο Πιστοποιημένων Σποροφύτων

      Η Εταιρεία Novagreen Α.Ε. αποτελεί το επιστέγασμα της πολύχρονης συνεργασίας μιας ομάδας καταξιωμένων γεωπόνων στον τομέα της παραγωγής και υποστήριξης θερμοκηπιακών και υπαίθριων καλλιεργειών. Με σεβασμό στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και θέλοντας να προσφέρουμε στους πελάτες – συνεργάτες μας ένα αξιακό προϊόν το οποίο θα περικλείει την εμπειρία και την εξειδίκευση χρόνων, επενδύσαμε σε αυτό που πιστεύουμε πως είναι το μέλλον στο χώρο μας.

Έτσι δημιουργήθηκε η εταιρία παραγωγής σποροφύτων Novagreen Α.Ε. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονα συστήματα μηχανογράφησης και τεχνογνωσία προσαρμοσμένη στις συνθήκες της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, φιλοδοξεί να δώσει στον κάθε παραγωγό την πρώτη ύλη για μια πετυχημένη καλλιέργεια.

      Σε ένα χώρο 50 συνολικά στρεμμάτων, στη NOVAGREEN A.E., στεγάσαμε μια υπερσύγχρονη θερμοκηπιακή μονάδα με στόχο να καλύψει τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποικιλία ειδών.

Για το λόγο αυτό καθημερινό μας μέλημα είναι η δημιουργία ενός φυτού εύρωστου, υγιούς, υποστηριγμένου με την εμπειρία και τις γνώσεις μας και απαλλαγμένου από περιττές επεμβάσεις, το οποίο καθίσταται ικανό να προσαρμόζεται από την πρώτη ημέρα φύτευσής του στο χωράφι.

Με συμμάχους μας όλες τις εταιρείες διακίνησης πιστοποιημένων σπόρων και με το μεράκι των ανθρώπων της NOVAGREEN A.E. πετυχαίνουμε να είμαστε πάντα δίπλα στον παραγωγό συμβάλλοντας σε μια πετυχημένη καλλιέργεια.

Γι αυτό σημαία μας έχει γίνει η φράση:

¨ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ – ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ¨

[:en]2017 © Novagreen A.E. - Φυτώριο Πιστοποιημένων Σποροφύτων

      The Company Novagreen SA is the culmination of the long-standing collaboration of a group of prominent agronomists in the field of production and support of greenhouse and open-air crops. Respecting the modern market demands and wishing to offer our clients – our partners a value product that encompasses the experience and the specialization of years, we have invested in what we believe is the future in our field.

Thus, the seed company Novagreen SA was created. With state-of-the-art facilities, state-of-the-art equipment, modern computerized systems and know-how tailored to the wider Balkan region, it aspires to give each producer the raw material for a successful cultivation.

      In an area of ​​50 acres in total, at NOVAGREEN SA we housed a state-of-the-art greenhouse unit to meet the modern market demands of both quality and variety.

For this reason, our daily concern is the creation of a robust, healthy plant, supported by our experience and knowledge, and free from unnecessary interventions, which becomes adaptable from the first day of planting in the field.

With our allies, all certified seeds trading companies and with the passion of the people of NOVAGREEN A.E. we succeed to be always next to the producer contributing to a successful cultivation.

That is why our flag has become the phrase:

“WE CULTIVATE THE FUTURE… WE PRODUCE SUCCESS”[:nl]2017 © Novagreen A.E. - Φυτώριο Πιστοποιημένων Σποροφύτων

      Het bedrijf Novagreen SA is het resultaat van de jarenlange samenwerking van een groep vooraanstaande agronomen op het gebied van productie en ondersteuning van kas- en vollegrondsproducten. Het respecteren van de moderne markt vereist en wil onze klanten – onze partners een waardeproduct bieden dat de ervaring en de specialisatie van jaren omvat, we hebben geïnvesteerd in wat volgens ons de toekomst is in ons vakgebied.

Zo werd het zaadbedrijf Novagreen SA opgericht. Met state-of-the-art faciliteiten, ultramoderne apparatuur, moderne geautomatiseerde systemen en knowhow afgestemd op de bredere Balkanregio, streeft het ernaar om elke producent de grondstof te geven voor een succesvolle teelt.

      Op een oppervlakte van in totaal 50 hectare, hebben we bij NOVAGREEN SA een state-of-the-art kasunit gehuisvest om te voldoen aan de moderne marktvraag van zowel kwaliteit als variëteit.

Om deze reden is onze dagelijkse zorg de creatie van een robuuste, gezonde plant, ondersteund door onze ervaring en kennis, en vrij van onnodige interventies, die aanpasbaar worden vanaf de eerste dag van planten in het veld.

Met onze bondgenoten, alle gecertificeerde zadenhandelsbedrijven en met de passie van de mensen van NOVAGREEN A.E. slagen we er altijd in om naast de producent te zijn die bijdraagt aan een succesvolle teelt.

Dat is de reden waarom onze vlag de uitdrukking is geworden:

“WIJ CULTIEREN DE TOEKOMST … WIJ GEVEN SUCCES”

Comodo SSL